Pogotowie Ratunkowe 
Straż Pożarna                
Policja

Telefon Alarmowy
999
998
997

112
 

Podhalański Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II

Nowy Targ ul. Szpitalna 14
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie

Centrala Telefoniczna 018 263 30 00

 

 

                   

Załącznik
do Uchwały Nr 135/XV/2007
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 29 listopada 2007 r.      

 

STATUT
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
W NOWYM TARGU
08 październik 2007r.

Spis treści

Rozdział I - Postanowienia gólne

Rozdział II - Cele i zadania Zakładu

Rozdział III  - Siedziba i obszar działania Zakładu

Rozdział IV - Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Rozdział V - Organy Zakładu

Rozdział VI - Organizacja wewnętrzna Zakładu

Rozdział VII - Gospodarka finansowa Zakładu

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu art.2 ust.3 w związku z art. 8 ust.l pkt 3 oraz art.35b ust.l ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej i jest to wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

§2.

1 .Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, zwany dalej "Zakładem", uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Zakład posługuje się skróconą nazwą, która brzmi - PSzS w Nowym Targu.

§3.

Organem założycielskim Zakładu jest Rada Powiatu Nowotarskiego

§4.

Zakład działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz.U z 2007 Nr 14 poz.89;

2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Z 200Ir. Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami);

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami);

4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami);

5. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

6. innych przepisów regulujących funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

7. niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Zakładu, a zatwierdzonego przez Radę Powiatu Nowotarskiego.

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§5.

Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego, a także innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej, najwyższej jakości specjalistycznej opieki medycznej, połączonej z edukacją zdrowotną oraz rozwojem działań z zakresu promocji zdrowia z uwzględnieniem zapisów ustawy, o której mowa w § 4 pkt3 niniejszego Statutu.

§6.

Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności:

1. udzielanie świadczeń stacjonarnych, całodobowych, dziennych, ambulatoryjnych oraz konsultacyjnych i orzeczniczych w reprezentowanych przez Zakład dziedzinach, w tym badania i terapia psychologiczna;

2. działania diagnostyczne i analityki medycznej;

3. udział w prowadzonych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej analizach potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w obszarze działania Zakładu;

4. współpraca z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w organizowaniu oraz prowadzeniu szkolenia przed- i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego kadr medycznych, a także administracji służby zdrowia;

5. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w organizowaniu oraz prowadzeniu badań naukowych w dziedzinach będących przedmiotem działalności podstawowej Zakłada;

6. prowadzenie działalności profilaktycznej, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz promocja zdrowia, w tym medycyna pracy;

7. realizacją dodatkowych zadań wskazanych przez podmiot, który utworzył zakład.

§7.

Zakład realizuje zadania obronne przygotowujące do sprawnego działania w okresie zagrożenia państwa i w czasie wojny.

§8.

1. Zakład może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, odpłatną działalność gospodarczą w zakresie:

1)wynajmu mieszkań, pokoi hotelowych, innych wolnych powierzchni lokalowych będących w jego dyspozycji,

2)wynajmu, dzierżawy lub oddawania w użytkowanie wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu itp. zbędnych lub nieprzydatnych dla realizacji podstawowych celów i zadań Zakładu określonych w statucie

3)prowadzenia punktów gastronomicznych, handlowych, usługowych, hoteli dla pacjentów i gości, wypożyczalni itp.,

4)udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych na zasadach opisanych odrębnymi przepisami.

5)zaopatrywania w leki inne zakłady opieki zdrowotnej na podstawie przepisów "Prawa Farmaceutycznego"

2. Działania, o których mowa w ust. 1, nie mogą ograniczać wykonywania podstawowych zadań przez  Zakład

§9.

Na podstawie art. 43e ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Zakład może udostępniać państwowej uczelni medycznej, państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oddział szpitalny, na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (oddział kliniczny), z zastrzeżeniem art. 43 e ust. 2 tej ustawy.

ROZDZIAŁ III - SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA ZAKŁADU

 § 10.

Siedzibą Zakładu jest miasto Nowy Targ, ul. Szpitalna 14.

§11.

Obszar działania Zakładu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ IV - RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§12.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem oraz diagnostyką pacjentów w zakresie:
-medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, kardiologii,
-neurologii, nefrologii, dializoterapii, diabetologii, gruźlicy i chorób płuc ,
-reumatologii,
-pediatrii,
-neonatologii, ginekologii i położnictwa,
-patologii ciąży chirurgii ogólnej,

chirurgii urazowo - ortopedycznej , chirurgii dziecięcej,
-neurochirurgii,
-rehabilitacji,
-psychiatrii

leczenia depresji i nerwic,

-terapii uzależnienia od alkoholu,

leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, opieki długoterminowej,

-leczenia bólu,
-onkologii, okulistyki, otolaryngologii, dermatologii,
-medycyny pracy,
-urologii

ROZDZIAŁ V ORGANY ZAKŁADU

§13.

Organami Zakładu są Dyrektor i Rada Społeczna Zakładu.

§14.

1.  Zakładem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor j est przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

4. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań Zakładu ustalając każdorazowo zakres i czas ich umocowania. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§15.

Z Dyrektorem Zakładu Zarząd Powiatu Nowotarskiego nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania łub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§16.

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Powiatu Nowotarskiego.

§17.

1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy : Naczelnego Lekarza, Naczelnej Pielęgniarki, Głównego Księgowego, Kierownika Departamentu Administracyjno- Kadrowego.

2. Jednostki organizacyjne Zakładu tworzy, znosi, łączy i przekształca Dyrektor Zakładu po uzyskaniu zgody podmiotu, który utworzył zakład.

3. Utworzenie, zniesienie, połączenie lub przekształcenie jednostki organizacyjnej zmieniające działalność Zakładu i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych wymaga zmiany Statutu zgodnie z art.39 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 14 poz. 89).

§ 18.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Zakład oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

§19.

Radę  Społeczną powołuje  i  odwołuje  Rada Powiatu Nowotarskiego  oraz zwołuje jej  pierwsze posiedzenie.

§20.

1 .W skład Rady Społecznej wchodzą:

1). jako przewodniczący - Starosta Powiatu Nowotarskiego lub osoba przez niego wyznaczona
2). jako członkowie:

b)przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,

c)przedstawiciele powołani przez Radę Powiatu Nowotarskiego w liczbie nie przekraczającej 14.

3). w posiedzeniach rady Społecznej uczestniczy :

-z głosem doradczym - dyrektor Zakładu
-przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych
-inni zaproszeni goście.

§21.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1.przedstawianie organom Powiatu Nowotarskiego wniosków i opinii w sprawach:

a)zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

b)zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c)związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

d)przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,

e)rozwiązania  stosunku pracy lub umowy  cywilnoprawnej   o  zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Zakładu;

2.przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a)planu finansowego i inwestycyjnego,

b)rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c)kredytów bankowych lub dotacji,

d)podziału zysku;

3.uchwalanie regulaminu  swojej   działalności  oraz przedkładanie regulaminu do  zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład;

4.uchwalanie   statutu   Zakładu   i   zmian   do   statutu,   oraz   ich  przedkładanie   Radzie   Powiatu Nowotarskiego

5. zatwierdzanie Regulaminu Porządkowego Zakładu;

6. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

7.opiniowanie wniosku Dyrektora Zakładu, o którym mowa w art. 65 a ust.l ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;

8. przedstawianie wniosków organowi  finansującemu określony zakres  działalności,  w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania;

9.opiniowanie wniosku kierownika zakładu o czasowym zaprzestaniu działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych;

10.wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i Statucie Zakładu.

§22.

1.Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

2.Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

3.W razie rezygnacji lub innej przyczyny niemożności uczestniczenia w pracach rady Społecznej jej członka - Rada Powiatu dokonuje wyboru nowego przedstawiciela z uwzględnieniem § 20.

§23.

Od   uchwały   Rady   Społecznej   Dyrektorowi   Zakładu  przysługuje   odwołanie   do   Rady   Powiatu Nowotarskiego.

§24.

1.Organem sprawującym nadzór nad Zakładem jest Rada Powiatu Nowotarskiego.

2.Rada Powiatu Nowotarskiego dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora.

ROZDZIAŁ VI - ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZAKŁADU

§25.

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1.    Departament Lecznictwa i Diagnostyki

a)Oddziały szpitalne
b)Zespół Powiatowych Poradni Specjalistycznych
c)Izba Przyjęć
d)Zespoły Wyjazdowe
e)Blok operacyjny
f)Centralna sterylizacja
g)Zakład Fizjoterapii
h)Zakład Diagnostyki Obrazowej
i)Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
j)   Zakład Mikrobiologii
k)  Apteka Szpitalna
1)  Komórka ds. Zakażeń szpitalnych
m) Zakład Anatomii Patologicznej

2.Departament Pielęgnacyjny i Żywienia

3.Departament Finansowy

4.Departament Administracyjno- Kadrowy

5.Samodzielne Stanowiska Pracy:

a)Radcy Prawni
b)Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej ,
c)Inspektor ds. Ochrony Informacji Niejawnych/Stanowisko ds. Obrony Cywilnej,
d)Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
e)Inspektor ds. Przeciw Pożarowych,
f)Kapelan Szpitalny
g)Audytor

§26.

Schemat organizacyjny Zakładu określa Załącznik Nr 1 do Statutu.

§27.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres działalności komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Porządkowy ustalany przez Dyrektora Zakładu a zatwierdzany przez Radę Społeczną.

ROZDZIAŁ VII - GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§28.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.

§29.

1.Podstawą gospodarki Zakładu jest roczny plan finansowy i inwestycyjny opracowany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną Zakładu.

2.Dyrektor przekazuje zaopiniowany i zatwierdzony przez siebie plan finansowy i inwestycyjny Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.

§30.

Zakład może uzyskiwać środki finansowe (art. 54 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej):

1.z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2.na realizację programów zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej określonym;

3.z wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 8 Statutu;

4.z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej;

5.na realizacje programów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej;

6.realizację innych zadań określonych w przepisach.

§31.

Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe (art. 55 ustaw)' o zakładach opieki zdrowotnej) na:

1.realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia;

2.pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;

3.remonty, inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej             aparatury i sprzętu medycznego;

4.cele szczególne, określone na podstawie odrębnych przepisów.

§32.

Wartość majątku Zakładu określają:

1.fundusz założycielski;
2.fundusz zakładu.

§33.

1. Zakład decyduje sam o podziale zysków.
2. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34.

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wydane na jej podstawie.

§35.

Wszelkie zmiany w Statucie uchwalone przez Radę Społeczną wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu Nowotarskiego .

§36.

Niniejszy Statut obowiązuje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.